A A A

In een recent bestuurlijk overleg heeft Ymere haar plannen voor de voorgenomen huurverhoging in 2024 gepresenteerd, waarbij ze duidelijk heeft gemaakt dat er weinig tot geen ruimte is voor discussie. Dit standpunt heeft bij SHY, de huurdersorganisatie, geleid tot zorgen en teleurstelling.

Het standpunt van Ymere
Ymere heeft haar voornemen bekendgemaakt om de maximaal toegestane huursom, inkomensafhankelijke huurverhogingen en verhogingen voor de vrije sector door te voeren. Dit impliceert een rigide benadering waarbij er weinig ruimte is voor overleg, waardoor SHY slechts beperkt kan adviseren over hoe de lasten van deze verhogingen verdeeld zouden moeten worden.

De reactie van SHY
SHY stelt dat participatie tussen woningcorporaties en huurders een tweezijdig proces moet zijn, waarbij alle standpunten worden gehoord en serieus genomen. Het gebrek aan ruimte voor overleg en inspraak is zorgwekkend en staat haaks op de belangenbehartiging van huurders.

Ondanks eerdere lof voor het participatieproces bij de totstandkoming van de strategie 2022+ Samen Thuis, lijkt Ymere nu vooral gefocust te zijn op financiële doelstellingen boven het welzijn van huurders. Deze verschuiving van prioriteiten is teleurstellend voor SHY en haar achterban.

SHY benadrukt dat Ymere's focus op duurzame bedrijfsvoering niet ten koste mag gaan van de bestaanszekerheid van huurders. De voorgestelde huurverhogingen treffen vooral de meest kwetsbare huishoudens, zonder voldoende rekening te houden met hun financiële situatie.

Ymere lijkt het gesprek over huurverhogingen te mijden en verschuilt zich achter Nationale Prestatie Afspraken. Dit gebrek aan dialoog en verantwoordelijkheid bemoeilijkt het bereiken van een eerlijk en redelijk huurbeleid.

SHY benadrukt de noodzaak van een inclusief gesprek over huurverhogingen, inclusief de toepassing van inkomensafhankelijke huurverhogingen en de verdeling van de lasten over verschillende huurdersgroepen. Bovendien dringt SHY aan op extra maatregelen om betaalbaar wonen te waarborgen.

SHY roept Ymere in een ongevraagd advies op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de belangen van huurders serieus te nemen. Het negeren van participatie en het nastreven van een eenzijdig huurbeleid ondermijnt het vertrouwen in Ymere als betrouwbare partner voor huurders. De huurdersorganisatie is van mening dat een gebalanceerd en rechtvaardig huurbeleid alleen tot stand kan komen door open en inclusief overleg tussen alle betrokken partijen.

(bron: SHY Nieuwsbrief #2)