A A A

Huismeestertaken (uitgevoerd door wijkbeheerder)

 • Laten verwijderen van afval /laten legen afvalcontainers in complexen die daarvoor specifiek zijn aangewezen
 • Neemt meterstanden op voor afrekening servicekosten algemene ruimten
 • Biedt incidenteel ondersteuning aan andere afdelingen binnen Ymere (bijvoorbeeld bedrijven binnen laten in het complex, reageren op meldingen en vragen van andere afdelingen, overlast)
 • Steekproefsgewijs controleren schoonmaakwerkzaamheden
 • Aanspreken schoonmakers
 • Inspectieronde algemene ruimtes, tuinen en achterpaden
 • Bewoners aanspreken op verkeerd gebruik algemene ruimtes, tuinen en achterpaden
 • Bestikkeren van verkeerd geplaatst afval/goederen
  Brieven versturen naar bewoners
 • Aanspreken en bemiddelen bewoners bij kleine overlast
 • Bewoners doorverwijzen naar bemiddeling
 • Melden en terugkoppelen van deze activiteiten bij collega’s van betreffende afdeling.
 • Signaleren, melden en monitoren van woonfraude, overlast en hennep □ Verwelkomen nieuwe huurders
 • Toezicht op de technische staat van complexen en de aanwezige algemene installaties en indien nodig tijdig YS aanhaken (medewerker A).
 • Lampen vervangen in complexen die daarvoor specifiek zijn aangewezen
 • Zorgdragen voor een snelle afhandeling van kleine technische gebreken
 • Zorgdragen voor adequate afhandeling van overige technische reparaties in de algemene ruimten via klacht meld formulier
 • Informatie verstrekken over woon- en leefregels
 • Spreekuur voor huurders indien gewenst en nuttig
 • Informeert over werkzaamheden van Ymere in de buurt en het complex
 • Signaleren en handhaven van verkeerd en/of zonder toestemming geplaatste schotels
 • Signaleren en handhaven van het onderhoud van de tuinen
 • Signaleert en meldt maatregelen treffen voor de veiligheid, zoals gladheidsbestrijding bij complexen die daarvoor specifiek zijn aangewezen.
 • Is zelf verantwoordelijk voor tijdelijke en correcte afhandeling van TBA’s (terugbel afspraak)
 • Weet wat er leeft in het gebied en kan dit overbrengen naar de gebiedsconsulent of de gebiedsregisseur
 • In complexen met camera’s: beheer van de camera en indien nodig het uitlezen van deze gegevens conform het cameraprotocol

Huismeestertaken (niet door te belasten)

 • Signaleren van lang leegstaande woningen.
 • Kleine technische reparaties in algemene ruimten, zoals smeren van sloten, controleren en afstellen van drangers (geen vervanging)

Taken wijkbeheerder (niet door te belasten)

 • Heeft overleg met wijkagent, toezichthouders, gemeentelijke instanties en andere wijkbeheerders over situaties in de wijk
 • Heeft een proactieve rol in het wijkteam en in de samenwerking met de gebiedsregisseur of de gebiedsconsulent.
 • Stimuleert proactief leefbaarheidsinitiatieven van huurders
 • Stimuleert onderlinge bewonerscontacten, en bouwt zo mee aan een informeel netwerk
 • Leidt zelfstandig kleine leefbaarheidsinitiatieven in het gebied
 • Stelt zelfstandig eenvoudige brieven en flyers op in overleg met consulent/regisseur