Huurders Vereniging Almere

Omdat er iemand aan uw kant moet staan.

WERKZAAMHEDEN WIJKBEHEERDER

 

Huismeestertaken (uitgevoerd door wijkbeheerder)

□ Laten verwijderen van afval /laten legen afvalcontainers in complexen die daarvoor specifiek zijn aangewezen
□ Neemt meterstanden op voor afrekening servicekosten algemene ruimten
□ Biedt incidenteel ondersteuning aan andere afdelingen binnen Ymere (bijvoorbeeld bedrijven binnen laten in het complex, reageren op meldingen en vragen van andere afdelingen, overlast)
□ Steekproefsgewijs controleren schoonmaakwerkzaamheden
□ Aanspreken schoonmakers
□ Inspectieronde algemene ruimtes, tuinen en achterpaden
□ Bewoners aanspreken op verkeerd gebruik algemene ruimtes, tuinen en achterpaden
□ Stickeren van verkeerd geplaatst afval/goederen
□ Brieven versturen naar bewoners
□ Aanspreken en bemiddelen bewoners bij kleine overlast
□ Bewoners doorverwijzen naar bemiddeling
□ Melden en terugkoppelen van deze activiteiten bij collega’s van betreffende afdeling.
□ Signaleren, melden en monitoren van woonfraude, overlast en hennep □ Verwelkomen nieuwe huurders
□ Toezicht op de technische staat van complexen en de aanwezige algemene installaties en indien nodig tijdig YS aanhaken (medewerker A).
□ Lampen vervangen in complexen die daarvoor specifiek zijn aangewezen
□ Zorgdragen voor een snelle afhandeling van kleine technische gebreken
□ Zorgdragen voor adequate afhandeling van overige technische reparaties in de algemene ruimten via klacht meld formulier
□ Informatie verstrekken over woon- en leefregels
□ Spreekuur voor huurders indien gewenst en nuttig
□ Informeert over werkzaamheden van Ymere in de buurt en het complex
□ Signaleren en handhaven van verkeerd en/of zonder toestemming geplaatste schotels
□ Signaleren en handhaven van het onderhoud van de tuinen
□ Signaleert en meldt maatregelen treffen voor de veiligheid, zoals gladheidsbestrijding bij complexen die daarvoor specifiek zijn aangewezen.
□ Is zelf verantwoordelijk voor tijdelijke en correcte afhandeling van TBA’s (terugbel afspraak)
□ Weet wat er leeft in het gebied en kan dit overbrengen naar de gebiedsconsulent of de gebiedsregisseur
□ In complexen met camera’s: beheer van de camera en indien nodig het uitlezen van deze gegevens conform het cameraprotocol

Huismeestertaken (niet door te belasten)
□ Signaleren van lang leegstaande woningen.
□ Kleine technische reparaties in algemene ruimten, zoals smeren van sloten, controleren en afstellen van drangers (geen vervanging)

Taken wijkbeheerder (niet door te belasten)
□ Heeft overleg met wijkagent, toezichthouders, gemeentelijke instanties en andere wijkbeheerders over situaties in de wijk
□ heeft een pro-actieve rol in het wijkteam en in de samenwerking met de gebiedsregisseur of de gebiedsconsulent.
□ Stimuleert proactief leefbaarheidsinitiatieven van huurders
□ Stimuleert onderlinge bewonerscontacten, en bouwt zo mee aan een informeel netwerk
□ Leidt zelfstandig kleine leefbaarheidsinitiatieven in het gebied
□ Stelt zelfstandig eenvoudige brieven en flyers op in overleg met consulent/regisseur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Huurders Vereniging Almere