A A A

N.a.v. de bewonersbijeenkomst Veiligheid en Leefbaarheid 24 oktober 2023 delen wij u hierbij het verslag van deze avond.

Sebastian Benner is deze avond in de rol van gespreksleider en opent de bijeenkomst die is georganiseerd door 3HO, de koepel van huurdersbelangenverenigingen van de Alliantie, Goede Stede en Ymere. Voor de pauze spreken de professionals over veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Na de pauze worden een aantal stellingen voorgelegd en is er gelegenheid voor individuele vragen. 

Wido Scholte benadrukt het belang om meer met huurders in contact te komen. Van deze avond wordt een verslag gemaakt dat zal worden toegestuurd naar degenen die hun contactgegevens hebben achtergelaten. Ook kunnen bewoners aangeven of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan bewonerscommissies of er zelf één willen oprichten, meer dingen in hun wijk willen doen, of deel uit willen maken van het bestuur van een huurdersorganisatie. Ook ligt er een formulier klaar waarop mensen hun ideeën en suggesties kunnen achterlaten. 

Gerard Kok legt uit dat het team Leefbaar waar hij bij betrokken is de schakel vormt tussen bewoners, instanties en de gemeente. Ze werken actief aan het betrekken van bewoners, onder andere via een wijkbudget waarmee bewoners projecten in hun wijk kunnen starten. Bewoners die van het wijkbudget gebruik willen maken kunnen zich melden bij de gemeente. Het team onderzoekt ook problemen in de buurt en betrekt bewoners bij oplossingen zoals bij een recente rattenplaag. Momenteel werken ze samen met de politie en bewoners aan het aanpakken van de vuurwerkproblemen in de Staatsliedenwijk. 

Daphne Veenstra, veiligheidsmanager Wonen bij de gemeente voor Almere Stad West en Almere Poort, werkt samen met de politie, handhaving, en jongerenwerk. Ze benadrukt dat elke melding bij de politie belangrijk is, zelfs als het probleem algemeen bekend lijkt. Ze legt uit dat wijkagenten extra inzet krijgen wanneer er veel meldingen binnenkomen en deze meldingen krijgen dan een hogere prioriteit. Ze geeft als voorbeeld dat er veel meldingen zijn geweest van overlast door vuurwerk in de Staatsliedenwijk. Dit wordt momenteel aangepakt door het jeugdinterventieteam en er wordt gewerkt aan een plan om deze overlast te stoppen. Staatsliedenwijk en Kruidenwijk hebben een buurtpreventieteam. Stedenwijk nog niet. Mensen die geïnteresseerd zijn in het opzetten of deelnemen aan een buurtpreventieteam kunnen zich bij Daphne melden. 

Dave Leppink benadrukt het belang van verbinding. Hij moedigt bewoners aan om zich aan te sluiten bij een bewonerscommissie of deel te nemen aan een app groep voor onderlinge communicatie. Hij merkt op dat Ymere bijna geen meldingen ontvangt over het gevoel van onveiligheid in Kruidenwijk, en spoort bewoners aan om meldingen te doen. Dit kan anoniem via telefoonnummer 14036 of via de website Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Tirza Mulder vertelt dat er een plan bestaat voor aanpak van hangjongeren die de leefbaarheid in de wijk bedreigen. De wijkmonitor van 2013-2021 van de gemeente Almere laat zien dat de Staatsliedenwijk op verschillende aspecten zoals welzijn, samenleven en veiligheidsbeleving lager scoort dan het gemiddelde in Almere. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente Almere om de problemen in de wijk aan te pakken, maar ze benadrukt dat betrokkenheid en een positieve houding van bewoners erg belangrijk zijn. Groot onderhoud staat gepland, wat ook een moment is om met leefbaarheidsprojecten bezig te zijn. Meldingen zijn van belang om instanties te helpen actie te ondernemen. Ook moedigt zij bewoners aan om medebewoners aan te spreken, bijvoorbeeld op het correct weggooien van afval, en om zich aan te sluiten bij buurtpreventieteams of er zelf een op te richten. Samenwerking is nodig. De wijk heeft behoefte aan mensen die actief bijdragen, en niet alleen klagen (niet alleen klagers, maar ook dragers). 

Jossra Himich vertelt dat de Alliantie jaarlijks een gebiedsscan uitvoert op basis van bewonersmeldingen om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te beoordelen. Hieruit worden passende maatregelen afgeleid zoals het toewijzen van een complexbeheerder of verbeteringen aan gebouwen en straten. Wanneer de leefbaarheid in het gedrang is, werkt de Alliantie samen met de 

gemeente en de politie. Ze voeren gesprekken met bewoners thuis, met medewerking van organisaties zoals "de Schoor" en opbouwwerkers. Daarnaast zorgt de Alliantie voor preventieve veiligheidsmaatregelen zoals brandmelders, achterpadvoorzieningen en verbeterd hang- en sluitwerk. Jossra benadrukt opnieuw dat het belangrijk is om meldingen te doen omdat ze essentieel zijn voor een effectieve aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijk. 

Ercan Ates is vanavond aanwezig in de rol van wijkwerker. Hij staat klaar om te helpen bij maatschappelijke hulpvragen. Ercan vertelt dat de prioriteit van zijn rol als opbouwwerker vooral ligt bij het ondersteunen van bewoners. 

Na de pauze wordt de bewoners gevraagd een standpunt in te nemen aan de hand van vijf stellingen: 

Stelling 1: Welk cijfer geeft u uw wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid? 

De score was gemiddeld tot laag, waarbij genoemde problemen onder andere defecten aan woning die niet worden gerepareerd, scheefliggende putdeksels, onkruid tussen tegels, onvoldoende politiecontrole, slecht groenonderhoud en een onveilig gevoel door de aanwezigheid van verwarde mensen en drugsverslaafden in de wijk. Voorgestelde oplossingen waren meer handhaving, beter groenonderhoud en meer politiecontrole. 

Stelling 2: Wanneer je de woningcorporatie nodig hebt dan zijn ze er. 

De score was verdeeld, waarbij sommigen tevreden waren met goede contact met de woningcorporatie terwijl anderen ontevreden waren over lekkageproblemen en slechte communicatie (onder andere m.b.t. renovatieplannen) en zorgen over lang leegstaande woningen en verloedering van de buurt. 

Stelling 3: De gemeente doet voldoende aan Leefbaarheid en Veiligheid. 

De score was aan de lage kant met een enkele bewoner die aangaf dat de gemeente wel haar best deed terwijl anderen klaagden over het feit dat, hoewel de woningen in de wijk zijn gerenoveerd, de gemeente weinig doet aan onderhoud: trottoirs, scheve stoepen, slecht groenonderhoud, vuil wordt niet opgehaald, onkruid tussen stoeptegels. Er was een oproep aan de gemeente om meer te doen aan onderhoud. 

Stelling 4: Ik ben heel actief in mijn eigen buurt. 

De score was verdeeld waarbij sommigen actief betrokken waren bij hun buurt door een oogje in het zeil te houden om de kans op inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een camera. Een bewoner ruimt veel op in de wijk en vraagt om meer afvalbakken. Anderen waren vroeger actief maar nu niet meer, of zijn nog steeds actief maar gaven aan dat meer samenwerking nodig was. 

Stelling 5: Ik ben een trotse Almeerder. 

De meningen waren verdeeld waarbij sommigen trots waren op de stad Almere maar het contrast tussen wijken te groot vonden en anderen zich nog steeds verbonden voelden met de oorspronkelijke woonplaats. 

Vragen/opmerkingen van bewoners: 

1. Afvaldumping: Er werd gevraagd wat er verder wordt gedaan tegen afvaldumping waarop werd geantwoord dat er een bewonersbijeenkomst was gehouden, een app-groep was opgericht, er borden bij afvalbakken waren geplaatst, voorlichting bij de moskee was gepland en meertalige flyers zouden worden verspreid om bewoners meer bewust te maken. 

2. Vuurwerkoverlast: Bewoners vroegen waarom vuurwerkoverlast alleen in de Staatsliedenwijk werd aangepakt. Er werd geantwoord dat er alleen vanuit Staatsliedenwijk meldingen binnenkomen. Het blijft belangrijk om overlast te melden. 

3. Preventieve Maatregelen voor Veiligheid en Leefbaarheid: Er werd gevraagd wat de drie corporaties preventief doen voor veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Er werd verwezen naar de wijkmonitor en samenwerking met de gemeente en de politie. Er zijn preventieve maatregelen genomen, zoals het vervangen van hang- en sluitwerk, het plaatsen van secustrips en het aanbrengen van achterpadvoorzieningen. Corporaties ondernemen ook individuele acties, zoals het aanpakken van overlast en het opruimen van troep in trappenhuizen. 

4. Onveiligheid in Complexen: Bewoners gaven aan zich onveilig te voelen door de gemakkelijke toegang van vreemden en vroegen wat de gemeente hieraan doet. Er werd geantwoord dat het een overweging is om instellingen te spreiden over verschillende wijken om de concentratie per wijk te verminderen. 

5. Wijken versus hele gemeente: De vraag werd gesteld waarom er wordt gedacht in 'wijken' in plaats van in de 'hele gemeente,' waarop werd geantwoord dat er wordt geprobeerd in wijken met meer draagkracht meer woningbouw te realiseren. 

6. Overlast op fietspad bij de Lidl in Kruidenwijk: Er werd gevraagd wat de gemeente doet aan de overlast bij de Lidl in de Kruidenwijk waar jongeren drugs lijken te verhandelen. De gemeente was nog niet op de hoogte van dit probleem maar zal er aandacht aan besteden. 

7. Afwezigheid van de Politie: Er werd opgemerkt dat er geen politie aanwezig was op de bijeenkomst en voorgesteld om iemand van de politie uit te nodigen bij de volgende bijeenkomst. 

8a. Kapotte groenbak: Het blijkt dat een kapotte groenbak in de wijk niet wordt gerepareerd in verband met een renovatie in de toekomst. De gemeente werd gevraagd betere informatie te verstrekken over renovatieplannen. 

8b. Scooter en fiets tegen de heg: Net als van bovenstaande groenbak, kunnen klachten over de scooter en fiets die al een tijd tegen een heg in de wijk staan worden gemeld via telefoonnummer 14036 en de website waar ook foto's, locaties en meldingen kunnen worden toegevoegd. 

9. Snelheidsovertredingen bij fietspad (Stedenwijk): Er werd gevraagd wat er gedaan kon worden tegen te hard rijdende brommers en scooters bij het fietspad IJlstpad. Het blijkt dat handhaving moeilijk is vanwege andere prioriteiten en het feit dat het lastig te controleren is. 

10. Onveilige Kruising bij Beatrixpark: Er werd opgemerkt dat er een onveilige kruising bij een brug vanuit het Beatrixpark is waar veel ongelukken plaatsvinden. Hier blijkt nog geen melding van gemaakt te zijn. De gemeente zal er aandacht aan besteden. 

11. Zorgen over Leefbaarheid in de Staatsliedenwijk: Een bewoner sprak haar zorgen uit over de onveiligheid in de Staatsliedenwijk vanwege de aanwezigheid van verschillende opvangplekken en overlast van hangjongeren. Ze riep op om de wijk leefbaarder te maken. De gemeente zal dit meenemen in het afstemmingsoverleg. 

Vragen/opmerkingen bewonerscommissie Catharanthus Kruidenwijk: 

  • Aandacht bestaan bewonerscommissie Catharanthus: Er wordt aandacht gevraagd voor het bestaan van bewonerscommissie Catharanthus. Er was een bijeenkomst in Karwei, maar er waren maar weinig aanwezigen. 
  • Verlichting in de hofjes: Er zijn te weinig lampen in de hofjes, en dit moet verbeterd worden voor de veiligheid van kinderen en volwassenen, vooral 's avonds. 
  • Camera's bij Lidl in Kruidenwijk: Bewoners pleiten voor het terugplaatsen van camera's bij de Lidl in Kruidenwijk vanwege zorgen over criminaliteit, vuurwerk, en afvaldumping. 
  • Ruiten ingegooid Kruidenwijk: Er worden ruiten ingegooid van huizen in Kruidenwijk. Er wordt opgeroepen extra oplettend te zijn met elkaar. Ook wordt verwezen naar de groepsapp van Kruidenwijk. 
  • Afvalprobleem in Venkelstraat, Kruidenwijk: Er wordt veel afval gedumpt, waaronder ijzer. Het afval wordt door kinderen overal meegesleept. Ouders worden opgeroepen hun kinderen hierop aan te spreken. 
  • Oproep versterking Bewonerscommissie: De bewonerscommissie Catharanthus zoekt nog een nieuw lid om haar team te versterken. 

 

Tot Slot: 

Arjan Deutekom, directeur van Goede Stede, spreekt zijn dank uit voor de bijeenkomst en belooft verbeteringen in de communicatie en dienstverlening. 

Wido Scholte sluit de bijeenkomst af en bedankt de aanwezigen. Hij concludeert dat de focus ligt op Meldingen en Handhaving, maar dat ook Buurtpreventie een cruciale rol speelt.